privacy


Privacy

Privacy van mensen is een groot goed. Iedere burger, iedere klant mag verwachten dat organisaties goed met hun persoonlijke gegevens omgaan.
De eisen worden dan ook steeds strenger. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving in Nederland.

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Dat het om een natuurlijke persoon moet gaan, houdt in dat gegevens van overleden personen of van organisaties geen persoonsgegevens zijn.

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer is een grondrecht. Dit recht is geregeld in:

  • artikel 10 lid 1 van de Grondwet;
  • artikel 8 van het Europees Verdrag inzake de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM);
  • artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR).

Deze 3 artikelen geven aan dat er een wet moet zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Zodat ieders recht op privacy is gewaarborgd. Dat is in Nederland de Wbp.

Overige eisen inzake persoonsgegevens

Ook ten aanzien van de volgende situaties worden expliciet eisen gesteld als het gaat om persoonsgegevens:

  • Bewaren van persoonsgegevens
  • Beveiliging van persoonsgegevens
  • Verstrekken van persoonsgegevens

Kijk voor verdere informatie over privacy en wetgeving daarover vooral op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl of neem contact met ons op.

Privacy verzekerd met Testdorp

Testdorp helpt bij het voldoen aan de strenge eisen rond privacy door fictieve gegevens te leveren.

Die gegevens kunt u gebruiken in veel situaties waar u nu nog gegevens van echte personen gebruikt.

Producten
- Persoonsgegevens